+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

Hulladékgazdálkodási tevékenység alatt elsősorban a hulladékok szállítását, gyűjtését, kereskedelmét, közvetítését, ill. kezelését (előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) értjük, melyeket a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szabályoz. Az előbbiekben ismertetett tevékenységek hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötöttek. A hulladék kereskedelme és közvetítése esetén, amennyiben a hulladék nem kerül a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző birtokába, abban az esetben elegendő a nyilvántartásba vétel.

Az alábbiakban a legfontosabb lépéseket gyűjtöttük össze a hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséhez, illetve a tevékenység elindításához.

Amennyiben eldöntöttük, hogy milyen típusú hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve azt mekkora volumenben, továbbá veszélyes vagy nem veszélyes hulladékkal kívánjuk végezni, akkor meg kell vizsgálni, hogy az adott tevékenység besorolható-e a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet egyes mellékleteiben (1-3.) meghatározott tevékenységek közé. A hivatkozott rendelet mellékleteiben meghatározott küszöbérték, illetve feltétel teljesülésétől függően kell lefolytatni, az előzetes vizsgálati eljárást vagy környezeti hatásvizsgálati eljárást, továbbá a tervezett kapacitás alapján és az előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntés alapján az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást (IPPC). Egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység esetében a hulladékgazdálkodási engedélyt a hatóság az IPPC engedélybe foglalja. Az egységes környezethasználati engedélyezési, illetve a környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló eljárás során az ügyintézési határidő 105 nap.

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendeletben meghatározott adattartalommal összeállított – fentiekben ismertetett – dokumentációk elkészítése szakértői tevékenységhez kötött. A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárásában hozott határozatot 45 napon belül hozza meg, közmeghallgatás esetében 60 nap. A hivatkozott rendelet szerint lefolytatott eljárást követően, ill. a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően lehet megkérni az adott tevékenységre a hulladékgazdálkodási engedélyt, melyhez szükséges kérelmet a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet szerint kell összeállítani. A hulladékgazdálkodási engedélykérelmet a kérelmező szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottja vagy az adott területre (hulladékgazdálkodás) szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el. A hulladékgazdálkodási engedély megadásának az egyik feltétele, hogy az adott telephelyre az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet szerinti telephelyengedéllyel kell rendelkezni (az adott tevékenységtől függően).

A hulladékgazdálkodási engedély kérelemhez az előbbieken kívül csatolni szükséges a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet szerint összeállított tárolóhely üzemeltetési szabályzatot, továbbá abban az esetben, ha a tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtésére üzemi gyűjtőhely létesül, akkor az erre vonatkozó szabályzatot is, elfogadásra.

Az egyes dokumentációkat a gazdálkodó szervezeteknek cégkapun keresztül kell benyújtaniuk az illetékes környezetvédelmi hatóság felé. A hulladékgazdálkodási engedélykérelem lefolytatásának az eljárási ideje jelenleg 55 nap. A kérelmezett tevékenység csak jogerős engedély vagy nyilvántartásba vétel birtokában kezdhető meg.

Az egyes eljárások során a kérelmezett tevékenység(ek)től függően a környezetvédelmi hatóság felé fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat a 14/2015. (III.31.) FM rendelet határozza meg.

A hulladék adatszolgáltatási kötelezettség a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válásával keletkezik, vagyis az adatszolgáltatásra kötelezettnek ezen kötelezettség keletkezését 15 napon belül be kell jelenteni a HIR-KÖT adatlap segítségével. A bejelentés adminisztratív előfeltétele, hogy KAR adatlap csomag MEGH adatlapjának kitöltésével és elektronikus úton történő beküldésével a benyújtó regisztrálja magát az OKIR-ban, mint a szervezet nevében környezetvédelmi adatszolgáltatást benyújtó természetes személy. Továbbá a környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet alapján a KAR adatlap kitöltésével kell a KÜJ és a KTJ számokat megigényelni, az előbbiek elfogadása és megadása után lehet a HIR-KÖT adatlapot kitölteni és benyújtani.

Ha a telephelyen tervezett tevékenység fémhulladékok átvételére és kezelésére, hasznosítására terjed ki, abban az esetben az illetékes fémkereskedelmi hatóságtól (NAV) 443/2013. (XI.27.) Korm. rendelet szerint összeállított és kitöltött elektronikus nyomtatvány (NAV-F01) alapján kell megkérni a fémkereskedelmi engedélyt.

A 93/1996. (VII.4.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt környezethasználatok végzése esetén környezetvédelmi megbízottat kell foglalkoztatni, mely történhet munkavállalói, illetve alvállalkozói státuszban.

Az engedélyeztetés, illetve a tevékenység végzése során figyelembe kell venni az egyes hulladék típusokra vonatkozó speciális jogszabályokat.

A szükséges engedélyek beszerzése, azok jogerőssé válása, azonosítók megkérése, tevékenység bejelentése, továbbá a tevékenység végzéséhez elengedhetetlen egyéb dokumentumok (nyilvántartások, utasítások stb.), személyi és műszaki feltételek rendelkezésre állása után lehet megkezdeni a kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenységet.

Megosztás