+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény az alábbiak szerint írja le a hulladékgazdálkodás fogalmát: ?a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként, közvetítőként vagy közvetítő szervezetként végzett tevékenység, a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása.? Az alábbiakban a hulladékgazdálkodási tevékenységet végzők nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeit foglaljuk össze.

A fentiek figyelembevételével a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozásoknak a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével kell teljesíteniük telephelyenként, ill. hulladék típusonként az átvett (ideértve kereskedelmi célból a birtokába jutott vagy a gyűjtött hulladékot), kezelt, ill. a továbbadott hulladékról a napi szintű nyilvántartást (kivéve közvetítő), mely alapja a rendeletben előírt negyedéves/éves adatszolgáltatási kötelezettségeknek. A nyilvántartás kötelező tartalmi elemeit a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete határozza meg, továbbá figyelembe kell venni az egyes hulladék típusokra vonatkozó speciális jogszabályok rendelkezéseit is. A nyilvántartás alapja az átvett hulladékokhoz kapcsolódó szállítási (veszélyes hulladék esetében Szállítási lap), ill. mérlegelési dokumentumok, melyeket a nem veszélyes hulladék esetében 5 évig, míg a veszélyes hulladéknál 10 évig kell megőrizni. A környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékekből képződött hulladékról a közvetítő, kereskedő és a hulladékkezelő elkülönítetten vezet nyilvántartást. A szállítónak a fentiekben hivatkozott rendelet figyelembevételével kizárólag nyilvántartási kötelezettsége áll fenn.

A hulladékgazdálkodók az előbbieken kívül nem csak az átvett és kezelt hulladékról, hanem a tevékenységük és az ehhez kapcsolódó egyéb járulékos/kiszolgáló műveletekből keletkező hulladékokról is nyilvántartást kell vezetniük (napi szintű), ill. az előírt módon adatszolgáltatást kell teljesíteniük, figyelembe véve a 309/2014. (XII.11) ide vonatkozó rendelkezéseit. Az előbbiek mellett nyilvántartásra és adatszolgáltatásra kötelezett a hulladéklerakó üzemeltetője is.

Az adatszolgáltatási kötelezettség a hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel véglegessé (jogerőssé) válásával keletkezik. Az adatszolgáltatásra kötelezettnek ezen kötelezettség keletkezését vagy megszűnését annak létrejöttétől számítva 15 napon belül be kell jelentenie HIR ? KÖT adatlap elektronikus kitöltésével és benyújtásával az illetékes környezetvédelmi hatóság felé.

A gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő:

  • a nem veszélyes hulladék gyűjtésre, kereskedelemre és kezelésre történő átvételéről évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig;
  • a veszélyes hulladék gyűjtésre, kereskedelemre és kezelésre történő átvételéről negyedévente a tárgynegyedévet követő 30. napig teljesíti az adatszolgáltatást.

A hulladéklerakó üzemeltetője szintén a tárgyévet követő év március 1. napjáig teljesíti az éves adatszolgáltatását.

Az adatszolgáltatási kötelezettség akkor is fenn áll, ha a hulladékgazdálkodó az adott negyedévben/évben hulladékot nem vett át, illetve nem kezelt, ebben az esetben a rendeletben meghatározott adattartalommal kell teljesíteni a hulladékbevallást.

Az adatszolgáltatáshoz szükséges elektronikus űrlapok a www.web.okir.hu weboldalról tölthetők le. Ezen elektronikus űrlapokat az Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) segítségével lehet kitölteni, ill. ügyfélkapu használatával beküldeni az érintett környezetvédelmi hatóság részére. Az adatszolgáltatás benyújtása előtt, amennyiben a kötelezett egy szervezet, úgy az elektronikus úton történő adatszolgáltatás előzetes feltétele, hogy a KAR adatlap csomag MEGH adatlapjának kitöltésével és beküldésével a benyújtó regisztrálja magát az OKIR-ban, mint a szervezet nevében környezetvédelmi adatszolgáltatást benyújtó természetes személy. Ezen személynek ügyfélkapu regisztrációval szükséges rendelkeznie, melyet elektronikusan vagy személyesen is meg lehet tenni, erről bővebb információt www.ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio oldalon olvashatunk.

A benyújtott adatszolgáltatás önellenőrzésére ? javítására ? egy alkalommal van lehetőség. A környezetvédelmi hatóság a befogadott éves adatszolgáltatásokat legkésőbb július 31. napjáig, míg a negyedéves adatszolgáltatásokat a tárgynegyedévet követő 60. napig feldolgozza és szakmailag ellenőrzi. Ha a környezetvédelmi hatóság a szakmai ellenőrzés során hibát tár fel, arról az érintett (beküldő) ügyfelet az értesítési tárhelyére küldött dokumentummal azonnal értesíti. Amennyiben az adatszolgáltatást az ügyfél 30 napon belül nem vagy nem megfelelően javítja ki, akkor azt nem megfelelőnek kell tekinteni.

A hulladékbevallás során közölt adatok teljeskörűségéért és egyezéséért, az adatszolgáltatásra kötelezett a nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival az adatszolgáltató felel.

Megosztás