+36 1 430 0014 imsys@imsys.hu

2018. január 1-jétől hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, rövidítve az ?ÁKR?. A 2004. évi CXL. törvény (Ket.) helyébe lépő, annál közérthetőbb és tömörebb új jogszabály a valamennyi hatósági eljárásra vonatkozó közös szabályokat fekteti le.

Az új ?ÁKR? az iparbiztonság – veszélyes üzemek szakterületén is számos változást hozott hatósági eljárásokban. A biztonsági jelentést, biztonsági elemzést már nem szükséges két példányban csatolni az üzemeltetőnek az építési engedélyezéshez és a veszélyes tevékenység végzéséhez szükséges katasztrófavédelmi engedély iránti kérelemhez.

Ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem felel meg, vagy megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel hiánypótlás szükséges, az eljáró hatóságnak hiánypótlási felhívásra csupán egy alkalommal van lehetősége.

A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. Ha a kérelmező a kérelmét öt napon belül az előírt formában ismételten előterjeszti, a hatóság az eljárást teljes eljárásban folytatja le, azzal, hogy a kérelmet az eredeti benyújtáskor előterjesztettnek kell tekinteni, de az ügyintézési határidőt az ismételt benyújtást követő naptól kell számítani.

A küszöbérték alatti üzemek ügyintézési határideje 45 napról teljes eljárásban 60 napra változik.

Ha a hatóság az ügyintézési határidőt túllépi, akkor az eljárás lefolytatásáért illetéknek megfelelő összeget megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is.

Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő – az ügyintézési határidő kivételével – a következő munkanapon jár le.

Megszűnik a másodfokú hatósági eljárás és a másodfokú szerv, az elsőfokú döntést a területi szerv adja ki, fellebbezésre már csak bíróságon van lehetőség.

Az ?ÁKR? rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Megosztás